Enamel เคลือบ, ลงยา, ผิวเป็นมัน [ช่างก่อสร้าง]: เคลือบ [สีและวาร์นิช]: น้ำยาเคลือบ [ไฟฟ้ากำลัง]
Enging เครื่องยนต์ [ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]: เครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์]
Envelope เอนเวโลป, กรอบคลื่น [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ซอง [การพิมพ์, คอมพิวเตอร์]; ซองหุ้ม, เอนเวโลป, สิ่งปิดหุ้ม [อิเล็กทรอนิกส์]
Equalizer ท่อรักษาสมภาพ [เครื่องปรับอากาศ]: เครื่องปรับเท่า, วงจรปรับเท่า [อิเล็กทรอนิกส์]: ตัวปรับเท่า,เครื่องปรับเท่า [ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง]
Erase ลบออก [การพิมพ์]: ลบ, ลบทิ้ง, ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Etching การกัดด้วยกรด [การพิมพ์]: การกัดผิว [สีและวาร์นิช]: การขูดขีดภาพด้วยเข็ม [ช่างก่อสร้าง]: การกัดขึ้นรอย [อุตสาหกรรมเหล็ก]
Exposure การเผย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การเปิดรับแสง, ค่าปริมาณแสง, จำนวนภาพ [วิชาถ่ายภาพ]: เอกซ์โพเซอรื, การเปิดรับแสง, การเปิดรับรังสี [อิเล็กทรอนิกส์]
Extender สารปรับสีหมึก [การพิมพ์]: ตัวผสมเพิ่ม [สีและวาร์นิช]: สารเพิ่ม [ป่าไม้]
earth ดิน
earth dam เขื่อนดิน
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z