divergence ค่าแย้ง [สำรวจ]: ไดเวอร์เจนซ์, การลู่ออก [ไฟฟ้าสื่อสาร]
dock อู่เรือ [สำรวจ]: อู่ต่อเรือ, ท่าเรือ [ช่างก่อสร้าง]
draft ลมดูด, ลมเป่า [เครื่องปรับอากาศ]: เครื่องสอบช่วย(ถอดแบบ) [พลาสติก]: กระแสดูดลาก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drag เครื่องปรับระดับ, รถสาลี่ [ป่าไม้]: แรงต้าน [ศัพท์พลังงาน]: แรงต้านลม [ยานยนต์]: ลาก [คอมพิวเตอร์]: ลากดึง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drawing แบบ [โยธา]: วาดเขียน [ช่างก่อสร้าง]: การดึงเย็น,การขึ้นรูปพิมพ์ลึก [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การดึง [พลาสติก]
drier สารเร่งแห้ง [สีและวาร์นิช]: สารทำแห้ง [การพิมพ์]: เตาอบ, สารซักแห้ง [ป่าไม้]: อุปกรณ์ดูดซับความชื้น [เครื่องปรับอากาศ]
drift น้ำปลิว [เครื่องปรับอากาศ]: การขยับเลื่อน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ลอยเลื่อน, ขยับเลื่อน [อิเล็กทรอนิกส์]: ดริฟต์ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แถ [สำรวจ]: ไม้ไหลลอย [ป่าไม้]: ขับ, ขับเคลื่อน [อิเล็กทรอนิกส์]: ชุดขับ [เครื่องปรับอากาศ]
drive ไม้ซุงระหว่างคัดไล่, การขับเคลื่อนด้วยกำลังกล [ป่าไม้]: ขับ, ขับเคลื่อน [อิเล็กทรอนิกส์]: ชุดขับ [เครื่องปรับอากาศ]
driver ตัวขับ [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ตัวขับ, โปรแกรมขับ, ตัวบงการ [คอมพิวเตอร์]
drop เครื่องประดับจำพวกแขวนห้อย [ช่างก่อสร้าง]: ดร็อป [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ระยะตก(ของลม) [เครื่องปรับอากาศ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z