chaining การรางวัดด้วยโซ่ [ช่างก่อสร้าง]: ทางน้ำ, รางน้ำ, คลอง, ราง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ร่องรหัส [การพิมพ์]: แชนเนล, ช่อง [อิเล็กทรอนิกส์]: ช่อง, ช่องสัญญาณ, ร่องข้อมูล, แชนเนล [คอมพิวเตอร์]: ช่องสัญญาณ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
charge สารป้อน [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ประจุ, อัดประจุ, อัดไฟ [อิเล็กทรอนิกส์]
chassis แท่นเครื่อง [ไฟฟ้ากำลัง]: แท่นเครื่อง, โครง [อิเล็กทรอนิกส์]: แชสซี [ยานยนต์]
chip เศษไม้, สะเก็ดไม้, [ช่างก่อสร้าง]: ชิ้นไม้สับ, สะเก็ดไม้ [ป่าไม้]: ชิป, ชิ้นผลึก, ชิ้นสารกึ่งตัวนำ [อิเล็กทรอนิกส์]: ชิป [คอมพิวเตอร์]
Chipping การสกัด [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การกระเทาะ [สี-วาร์นิช]
chopper คนตัดไม้ [ป่าไม้]: ชอปเปอร์ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
chute รางเท, รางลำเลียง, ปล่องระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: รางปล่อยไม้ [ป่าไม้]
cladding ผ่านอก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: วัสดุหุ้ม [ไฟฟ้าสื่อสาร]
clapboard กันสาด [ช่างก่อสร้าง]: ไม้ฝ่าทับเกล็ด [ป่าไม้]
clip กิ๊บ [ไฟฟ้ากำลัง]: เล็ม, ขริบ, สิ่งบันทึก [คอมพิวเตอร์]: ขริบ [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ไม้ขอเกี่ยวซุง, ปลึงยึดหัวไม้ [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z