Beam คาน [โยธา, ป่าไม้] ; ลำ [แสง, อิเล็กตรอน] [อิเล็กทรอนิกส์] ; ลำ, ลำอิเล็กตรอน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
built-up beam คานประกอบ
continuous beam คานต่อเนื่อง
deep beam คานลึก
edge beam คานขอบ
grade beam คานคอดิน
ground beam คานคอดิน
haunch beam คานท้องเว้า
main beam คานหลัก (พาดระหว่างเสา หรือกำแพง)
narrow beam คานแคบ
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z