saddle แท่นรับเหล็กขยายรู [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ตอม่อรับท่อ, รัดแยก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ร่องบนไม้โกลน, ร่องบนไม้ลูกระนาด, ช่องสันเขา, กิ่วเขา [ป่าไม้]; ร่องต่ำบนสันเขา [โยธา]
sag การตกท้องช้าง(ของเคเบิล) [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การตกท้องช้าง [ช่างก่อสร้าง]; ระยะหย่อน [ไฟฟ้ากำลัง]; ตกท้องช้าง, หย่อน [โยธา]
sap น้ำเลี้ยง, กระพี้ [ป่าไม้]; น้ำหล่อเลี้ยง [ช่างก่อสร้าง]
sash กรอบหน้าต่างกระจก [ช่างก่อสร้าง]; กรอบขึงใบเลื่อย [ป่าไม้]
scale สะเก็ด [การชุบเคลือบโลหะ, อุตสาหกรรมเหล็ก]; สเกล, มาตราส่วน, ย่อ/ขยาย [อิเล็กทรอนิกส์]; สเกล [มาตรวิทยา, วิชาถ่ายภาพ]; ตะกรัน [ยานยนต์]; ตะกรัน, มาตราส่วน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การประเมินไม้แปรรูป(จากซุง), การวัดซุง, ไม้วัด [ป่าไม้]; มาตราส่วน [โยธา]; มาตราส่วน, สเกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์]
scaler เครื่องตั้งมาตราส่วน [อิเล็กทรอนิกส์]; คนวัดไม้ [ป่าไม้]
scaling การสเกล [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การล่อนเป็นสะเก็ด [สีและวาร์นิช]; การย่อ-ขยาย [การพิมพ์]; การวัดมิติจากแบบ, การแซะหินให้หล่น [โยธา]
scrap ฝั่งทลาย [สำรวจ]; เศษเหล็ก, เหล็กแลบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]
scraper เหล็กขูด [ยานยานต์]; เครื่องครูด(ตะกรัน), เครื่องกวาดตะกอน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รถขุดลอกดิน, สเกรปเปอร์ [โยธา]; เหล็กขูดสี [ช่างก่อสร้าง]
screen ตะแกรง [ไฟ้ฟ้ากำลัง, สิ่งแวดล้อมน้ำ]; จอ, จอภาพ, จอหลอดภาพ [อิเล็กทรอนิกส์]; จอ, สกรีน [วิชาถ่ายภาพ]; สกรีน [การพิมพ์]; จอ, จอภาพ, กลั่นกรอง, คัดกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์]; ฉากกั้น, บังตา [ช่างก่อสร้าง]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z