Observer ผู้วัด [สำรวจ]; ออบเซอร์เวอร์, ตัวประมาณค่า [ระบบควบคุม]
Off-hook ยกหู [โทรศัพท์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Off-line นอกแนว [การพิมพ์ ]; นอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Offset ระยะฉาก [สำรวจ]; ระยะตั้งฉากกับแนวกลาง [โยธา]; ระยะตั้งฉากกับเส้นระดับ [ช่างก่อสร้าง]; ปรับแยกขนาน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; เครื่องเบี่ยง [ป่าไม้]; ออฟเซต [การพิมพ์, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]; ผิดศูนย์ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ความเฉ [การนำร่อง]
On-hook วางหู [โทรศัพท์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
On-line ในแนว [การพิมพ์]; ในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Opacity ความทึบแสง [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]; โอเพซิตี [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Openning รู, ช่องเปิด [โยธา]; การแยกแผ่น [อุตสาหกรรมเหล็ก]
Operator ผู้ควบคุมเครื่อง, ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ช่างเครื่อง [ไฟฟ้ากำลัง]; พนักงานสลับสลาย [โทรศัพท์]
Orientation แนวทิศทางการวางตัว [โยธา]; การหันทิศทางอาคาร [ช่างก่อสร้าง]; การจัดทิศทาง [ศัพท์พลังงาน]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z