Baffle แบฟเฟิล, แผ่นกั้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; กะบัง [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; แผ่นกั้น [ไฟฟ้าสื่อสาร] ; แผ่นกั้น, ตัวกีดขวาง [อิเล็กทรอนิกส์]
Bandwidth ความกว้างแถบ, แบนด์วิดท์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร] ; ความกว้างแถบความถี่ [คอมพิวเตอร์]
Beam คาน [โยธา, ป่าไม้] ; ลำ [แสง, อิเล็กตรอน] [อิเล็กทรอนิกส์] ; ลำ, ลำอิเล็กตรอน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Beating การตีเยื่อ [การพิมพ์] ; การตี [อิเล็กทรอนิกส์] ; การบีต [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bleaching การฟอกให้สีตก [ช่างก่อสร้าง] ; การฟอกสี [สี-วาร์นิช] ; การลดการดูดกลืน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Blooming การตกผลึกบนผิวไม้ [ป่าไม้] ; การเบ่งบาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
bounce การรบกวนภาพช่วงสั้น [ไฟฟ้าสื่อสาร]: การเด้ง [คอมพิวเตอร์]
burst เบิรสต์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร]: แยกแผ่น, ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์]
bypass ท่ออ้อม, ทางอ้อม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: บายพาสส์, เบี่ยง [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ทางเบี่ยง [ช่างก่อสร้าง]: ทางเลี่ยง [เครื่องปรับอากาศ]
calibration การวัดสอบ [สำรวจ]: การเทียบมาตรฐาน [การพิมพ์, เครื่องปรับอากาศ]: การสอบเทียบ [มาตรวิทยา]: การปรับเทียบ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z