Grease ไขมัน [สิ่งแวดล้อม]; จาระบี [ยานยนต์, ปิโตรเลียม]
Kicker ตัวเขี่ย [การพิมพ์]; การจัดแสดงไขว้ [วิชาถ่ายภาพ]
scum ฝ้าไข [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; คราบหมึก [การพิมพ์]; คราบ [วิชาถ่ายภาพ]
sweating การแยกน้ำมันจากไข [อุตสาหกรรมปิโตรเลียม]; การเยิ้ม [สีและวาร์นิช]; การเกิดหยาดน้ำ [ศัพท์ปรับอากาศ]
wax ไขข้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; ขี้ผึ้ง [การเชื่อม, อุตสาหกรรมเหล็ก] ; ไข [การปรับอากาศ]
boundary condition เงื่อนไขขอบเขต
grease trap ที่ดักไขมัน
remedial work การซ่อมแซมหรือแก้ไข (ฐานราก)
cabochon omament ลวดลายนูนออกมาครึ่งตัว เป็นรูปไข่ หรือทำเลียนแบบพลอยขัดมันแบบหลังเต่า
cartouche, cartouch ลวดลายที่อยู่ในฟอร์มรูปไข่แบบหนึ่ง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z