ใบอนุญาต License
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม Licence for Professional Practice (วสท.) - or Controlled Engineer License , Registed Engineer License
ใบอนุญาตนิติบุคคล License for Juristic Person
Permit ใบอนุญาต
Work Permit ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
Broker นายหน้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้เอาประกันในการทำประกันภัย
Building Permit ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
License Bond หนังสือค้ำประกันที่ให้กับหน่วยงานของรัฐตามกฎหรือข้อบังคับของรัฐก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตให้ทำการในสิ่งที่ขอ
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z