eight-hour law พ.ร.บ. แรงงาน ซึ่งบังคับให้นายจ้างใช้ลูกจ้างทำงานได้วันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง
joule หน่วยวัดแรงงานไฟฟ้า เท่ากับงานที่กระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ต่อหนึ่งวินาที โดยมีการต้านทานหนึ่งโอห์ม
labour, labor งาน, แรงงานกรรมการ, ทำงาน
labour charge ค่าแรงงาน, ค่าแรงกรรมกร
piece-work งานเหมา, งานที่ได้ค่าจ้างแรงงานตามสภาพของงาน
save time and labour ทุ่นเวลา และแรงงาน, ประหยัดเวลาและแรงงาน
foot-pound หน่วยวัดแรงงานหรือความร้อน (ฟุต-เปานด์ = .001285 B.T.U. หรือ .000005 แรงม้า 1 ชั่วโมง)
indicated horse power เครื่องวัดแรงงาน ที่กระทำภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์
J สัญญลักษณ์ของคำว่า Joule (จูล) หน่วยวัดแรงงานเท่ากับงานที่กระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ทำหนึ่งวินาที
kilo-dyne หน่วยวัดแรงงาน เท่ากับ 1,000 ไดน์ (ไดน์ : มีปริมาณเท่ากับแรงที่ต้องใช้ในการทำวัตถุหนักหนึ่งกรัม ให้เคลื่อนที่ไปได้หนึ่งเซนติเมตรในเวลาหนึ่งวินาที)
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z