Baffle แบฟเฟิล, แผ่นกั้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; กะบัง [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; แผ่นกั้น [ไฟฟ้าสื่อสาร] ; แผ่นกั้น, ตัวกีดขวาง [อิเล็กทรอนิกส์]
burst เบิรสต์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร]: แยกแผ่น, ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์]
diaphragm ไดอะแฟรม [ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์]: ม่านแสง, แผ่นสายใย [สำรวจ]: ไดอะแฟรม, กลีบ, แผ่น(ช่องรับแสง) [วิชาถ่ายภาพ]: กะบัง [การชุบเคลือบโลหะ]
disc, disk จาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: จาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์, การพิมพ์]: จาน, แผ่น [ยานยนต์]
element ส่วนมูลฐาน [มาตรวิทยา]: เซลล์ [ป่าไม้]: ส่วนประกอบ [ช่างก่อสร้าง]: องค์ประกอบ, ชิ้นส่วน, ชิ้นส่วนย่อย [อิเล็กทรอนิกส์]: องค์ประกอบ [ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง]: ส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์]: ชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์]
fill การถม [สำรวจ]: แผ่นกรุ [เครื่องปรับอากาศ]; เติมเต็ม [คอมพิวเตอร์]
filter แว่นกรองแสง [สำรวจ]: แผ่นกรองแสง, ฟิลเตอร์ [วิชาถ่ายภาพ]: แผ่นกรอง, เครื่องกรอง, โรงกรอง [สิ่งแวดล้อม]: ตัวกรองแสง [ไฟฟ้ากำลัง]; ตัวกรอง, วงจรกรอง, เครื่องกรอง, ฟิลเตอร์ [อิเล็กทรอนิกส์]: วงจรกรอง,ฟิลเตอร์ [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ตัวกรอง [คอมพิวเตอร์, ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]
flashing แผ่นสังกะสี [ช่างก่อสร้าง]; การเป็นเงาวาบ [สีและวาร์นิช]
Insert ใบแทรก, เล่มแทรก [การพิมพ์]; สอด [วิชาถ่ายภาพ]; เหล็กสอดดาย [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ไส้ [พลาสติก]; แผ่นปะซ่อม [ป่าไม้]
Laminate ผลิตภัณฑ์แผ่นประกบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ [ช่างก่อสร้าง]; อัดซ้อน [วิชาถ่ายภาพ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z