Ballast กวดปนทราย [โยธา] ; กรวด, หินย่อย [ช่างก่อสร้าง] ; บัลลาสต์ [ไฟฟ้ากำลัง
flag หินปูพื้น, กระเบื้องหน้าวัว [ช่างก่อสร้าง]: ตัวบ่งชี้ [คอมพิวเตอร์]
Ledge ชั้นหิน, สายแร่ [สำรวจ]; แนวสันกำแพง [ช่างก่อสร้าง]
mosaic การฝังลวดลายด้วยเศษหิน [ช่างก่อสร้าง]; รูปต่อ [สำรวจ]; โมเสก [วิชาถ่ายภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Pedestal แท่น [โยธา]; ฐานเสาหิน, เชิงล่างของเสา [ช่างก่อสร้าง]; เพดเอสเแทล, พัลส์ฐานยอดแบน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Quarry เหมืองหิน, บ่อหิน, บ่อทราย [โยธา]; บ่อหิน [ช่างก่อสร้าง]
Quoin ก้อนหินมุมตึก, เหล็กรูปลิ่ม [ช่างก่อสร้าง]; ประแจ [การพิมพ์]
Random เศษอิฐหิน [ช่างก่อสร้าง]; สุ่ม, ไม่เจาะจง [อุตสาหการ]; แบบสุ่ม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; คละ [ป่าไม้, อุตสาหกรรมเหล็ก]; สุ่ม, โดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์]; สุ่ม [ไฟฟ้าสื่อสาร]
scaling การสเกล [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การล่อนเป็นสะเก็ด [สีและวาร์นิช]; การย่อ-ขยาย [การพิมพ์]; การวัดมิติจากแบบ, การแซะหินให้หล่น [โยธา]
stratification การแบ่งชั้นของดินหรือหิน [โยธา]; การแบ่งชั้น, การแยกชั้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การจัดเป็นชั้น [วิศวกรรมอุตสาหการ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z