ภาคีวิศวกร (ชาวบ้าน) First level (engineer) - บริษัทฝรั่งเรียก
ระดับภาคีวิศวกร Associate Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาโยธา Associate Civil Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาเครื่องกล Associate Mechanical Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาไฟฟ้า Associate Electrical Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาอุตสาหการ Associate Industrial Engineer
ภาคีวิศวกรสาขาเหมืองแร่ Associate Mining Engineer
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ Corporate Engineer
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z