Putty สีโป๊ว [ยานยนต์]; พัตตี [สีและวาร์นิช]; ปูนผสมน้ำมันลินสีด [ช่างก่อสร้าง]
set เหล็กเทียบรูดาย [อุตสาหกรรมเหล็ก]; การคงรูป [อุตสาหกรรมพลาสติก]; ช่วงคัดฟันเลื่อย, ช่วงอยู่ตัว, การอยู่ตัว, คัดฟันเลื่อย, แข็งตัวได้ที่ [ป่าไม้]; การก่อตัว(ปูน, คอนกรีต), ปริมาณการทรุดตัว, ปริมาณการยืดตัว, ทิศทางน้ำไหล [โยธา]; ชุด [ไฟฟ้าสื่อสาร]; เซต, ชุด [คอมพิวเตอร์]
slurry น้ำโคลน, น้ำปูนข้น [โยธา]; -สเลอรี, เปียก, ข้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
aggregate-cement ratio อัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์
bin ถังเก็บ (ปูน เมล็ดพืช)
bulk cement ปูนซีเมนต์ถัง
cement ปูนซีเมนต์, วัสดุประสาน
cement clinker เม็ดปูนซีเมนต์
cement paste ซีเมนต์เพสต์, น้ำปูนข้น
cement test การทดสอบปูนซีเมนต์
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z