alligator wrench คีมที่มีฟัน ใช้จับของ
screw wrench ไขควงหัวสี่แฉก
dog wrench คีมด้ามโค้งสำหรับจับของหนัก เช่น จับท่อเหล็ก
monkdy wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่
pipe wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ ใช้ไขหรือขันเกลียวท่อ
socket wrenches กุญแจกระบอก ชนิดเปลี่ยนหัวไขได้ตามขนาด
tap wrench กุญแจขันหรือไขท่อน้ำ, คีมจับท่อ
monkey wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ใช้ในการขันหรือคลายเกลียวท่อน้ำ
open-ended wrench กุญแจเลื่อนปากอ้า มีเกลียวหมุนเลื่อนขึ้นลง เพื่อให้ปากเล็กหรือใหญ่ตามต้องการ
ring wrench กุญแจขันน้อตรูปวงแหวน
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z