ข้อบังคับ ก.ว. อ่าน 2,631

ข้อบังคับ ก.ว.

ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๒๑

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ ก.ว. ออกข้อบังคับวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม มาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดงานบางลักษณะที่เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาและแขนงต่างๆ ซึ่งมีขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ หรือเทียบเท่าของขนาดที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมลักษณะและขนาดที่บัญญัติไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ ให้กำหนดงานบางลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็นมาตรฐานในการขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐

(ก) งานสอนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยวิชาที่สอนนั้นเป็นวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะในสาขาและแขนงที่ขอรับใบอนุญาต

(ข) การศึกษาเพิ่มเติม จากสถานศึกษาที่ ก.ว. รับรองตามหลักสูตรการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าโดย ก.ว. จะพิจารณาจากวิชาที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งสัมพันธ์หรือมีคุณค่าต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาและแขนงที่ขอรับใบอนุญาต

(ค) การประกอบวิชาชีพการช่างที่จำต้องใช้ความรู้ความสามารถในสาขาและแขนงที่ได้รับใบอนุญาตมาเป็นหลักเกณฑ์การตรวจสอบวินิจฉัยและดำเนินการ

ข้อ ๓ ให้นำปริมาณและคุณภาพของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการประกอบวิชาชีพตามข้อ ๑. หรือข้อ ๒. มาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๔ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

วิญญู อังคณารักษ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.ว.

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)