หลักเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณราคากลาง อ่าน 35,126

หลักเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณราคากลาง

1.งานขุดดินฐานรากและถมดิน   คิดเผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30%
2. งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ   คิดเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยแรงคน
    2.1  งานถมทราย      เผื่อ  25%
    2.2  งานถมดิน          เผื่อ  30%
    2.3  งานถมลูกรัง       เผื่อ  35%
    2.4  งานถมอิฐหัก      เผื่อ  25%
3.งานไม้แบบหล่อคอนกรีต
    3.1  ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร   ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต
    3.2   ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ
    3.3   ไม้ค้ำยันไม้แบบ
            3.3.1   ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคานคิด 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร
            3.3.2   ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นคิด 1 ตัน/ตารางเมตร
4.   การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง
    4.1  อาคารชั้นเดียว   ลด 20%   ใช้  80%
    4.2  อาคาร 2 ชั้น      ลด 30%   ใช้  70%
    4.3  อาคาร 3 ชั้น      ลด 40%   ใช้  60%
    4.4  อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป  ลด 50%  ใช้  50%
     การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ลดลงเฉพาะปริมาณวัตถุไม้แบบเคร่า   ยึดไม้แบบและไม้ค้ำยัน ส่วนค่าแรงคิดเต็มปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมด
5. การเผื่อเหล็กเสริม   เนื่องจากต้องทบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า และเสียเศษใช้งานไม่ได้ของเหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกรมผิวข้ออ้อยตามเกณฑ์   ดังนี้
เหล็กเสริม   เหล็กเสริมขนาด
             6 มม.         เผื่อ   5%
             9 มม.         เผื่อ   7%
            10 มม.        เผื่อ   7%
            12 มม.        เผื่อ   9%
            15 มม.        เผื่อ  11%
            16 มม.        เผื่อ  11%
            19 มม.        เผื่อ  13%
            20 มม.        เผื่อ  13%
            22 มม.        เผื่อ  14%
            25 มม.        เผื่อ  15%
            28 มม.        เผื่อ  15%
6. ลวดผูกเหล็กเสริม คิด 30 กิโลกรัม/เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน
7. ปริมาณตะปูของงานประเภทต่าง ๆ
    7.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้  ใช้  0.20 กก./ตารางเมตร
    7.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้
            7.2.1  ทรงเพิงแหงน          ใช้ 0.20  กก./ตารางเมตร
            7.2.2  ทรงจั่ว                    ใช้  0.20 กก./ตารางเมตร
            7.2.3  ทรงปั้นหยา             ใช้  0.25 กก./ตารางเมตร
            7.2.4  ทรงไทย                 ใช้   0.30 กก./ตารางเมตร
8. ปริมาณวัสดุมวลรวมของคอนกรีตส่วนผสมต่าง ๆ  (เผื่อเสียหายแล้ว)
    8.1 คอนกรีตส่วนผสม    1:3:5  (คอนกรีตหยาบ)
            -   ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์     252   กก.
            -    ทรายหยาบ                    0.62   ลูกบาศก์เมตร
            -    หิน 1-2                         0.97   ลูกบาศก์เมตร
            -    น้ำ                                 180    ลิตร
    8.2  คอนกรีตส่วนผสม   1:2:4
            -  ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์         336    กก.
            -  ทรายหยาบ                        0.54   ลูกบาศก์เมตร
            -  หิน 1-2                             1.03   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                      180    ลิตร

คอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ
    คอนกรีต  ค.1  (STRENGTH)   180 กก./ตารางเซนติเมตร
            -  ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์          304    กก.
            -  ทรายหยาบ                         0.43   ลูกบาศก์เมตร
            -  หิน  1-2                             0.85   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                      180    ลิตร
   คอนกรีต ค.2  (STRENGTH)   240 กก./ตารางเซนติเมตร
            -  ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์          336   กก.
            -  ทรายหยาบ                        0.60   ลูกบาศก์เมตร
            -  หิน  1-2                           1.09   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                    180    ลิตร
    คอนกรีต  ค.3  (STRENGTH) 300 กก./ตารางเซนติเมตร
            -   ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์         367   กก.
            -  ทรายหยาบ                          0.66  ลูกบาศก์เมตร
            -  หิน  1-2                              0.92  ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                       180   ลิตร
    คอนกรีต  ค.4  (STRENGTH)   350  กก./ตารางเซนติเมตร
            -   ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์         420    กก.
            -  ทรายหยาบ                          0.50   ลูกบาศก์เมตร
            -  หิน  1-2                              0.98   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                        180   ลิตร
หมายเหตุ    คอนกรีต  1   ลูกบาศก์เมตร   ใช้น้ำผสมประมาณ  180 ลิตร   ปริมาณวัสดุนี้ เผื่อการเสียหายแล้ว

9.ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานผนังก่อด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
    9.1   ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น  (1 ตารางเมตร)
            -  อิฐมอญ              138  แผ่น
            -  ปูนซีเมนต์ผสม     16  กก.
            -  ปูนขาว           10.29  กก.
            -  ทรายหยาบ       0.05  ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                        10  ลิตร
    9.2   ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น  (1 ตารางเมตร)
            -  อิฐมอญ                   276 แผ่น
            -  ปูนซีเมนต์ผสม         34  กก.
            -  ปูนขาว                20.59  กก.
            -  ทรายหยาบ         0.086   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                            20   ลิตร
   9.3   ผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39   (1 ตารางเมตร)
            -  คอนกรีตบล็อก             13   ก้อน
            -  ปูนซีเมนต์ผสม          6.75  กก.
            -  ปูนขาว                    3.87   กก.
            -   ทรายหยาบ              0.03   ลูกบาศก์เมตร
            -   น้ำ                                  5   ลิตร
    9.4   ผนังคอนกรีตบล็อก  ขนาด 0.09x0.19x0.39   (1 ตารางเมตร)
            -  คอนกรีตบล็อก               13  ก้อน
            -  ปูนซีเมนต์ผสม           9.47  กก.
            -  ปูนขาว                     5.43   กก.
            -  ทรายหยาบ               0.04   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                   5   ลิตร
    9.5   ผนังคอนกรีตบล็อก ชนิดระบายอากาศขนาด  0.09x0.19x0.39  (1 ตารางเมตร)
            -  คอนกรีตบล็อก             13  ก้อน
            -  ปูนซีเมนต์ผสม          9.47 กก.
            -  ปูนขาว                   5.43   กก.
            -  ทรายหยาบ             0.04   ลูกบาศก์เมตร
            -  น้ำ                                5   ลิตร
10.ปูนทรายส่วนผสมระหว่างซีเมนต์และทรายหยาบ   อัตราส่วน  1:3   ใช้วัสดุดังนี้  (เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
    10.1 ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นสำเร็จรูป/1 ารางเมตร  (หนา 5 ซม.)
                -  ปูนซีเมนต์ผสม         20   กก.
                -  ทรายหยาบ           0.11   ลูกบาศก์เมตร
                -  น้ำ                             6   ลิตร
   10.2   ปูนทรายรองพื้นสำหรับผนังบุด้วยวัสดุแผ่นสำเร็จ/1 ตารางเมตร  (หนา  3  ซม.)
                -  ปูนซีเมนต์                 12  กก.
                -   ทรายหยาบ              0.07  ลูกบาศก์เมตร
                -  น้ำ                              4   ลิตร
    10.3   ปูนทรายงานฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันและขัดหยาบ/1 ตารางเมตร  (หนา 2 ซม.)
                -  ปูนซีเมนต์               11   กก.
                -  ทรายหยาบ         0.03   ลูกบาศก์เมตร
                -  ปูนขาว                  7.70  ลิตร
                -  น้ำ                             3   ลิตร
    10.4   ปูนทรายรองพื้นผนังทรายล้างหรือหินล้าง/1 ตารางเมตร  (หนา  3  ซม.)
                -  ปูนซีเมนต์               12   กก.
                -  ทรายหยาบ       0.027   ลูกบาศก์เมตร
                -  น้ำ                          4       ลิตร
    10.5   ปูนทรายรองพื้นผนังทรายล้างหรือหินล้างหินขัด/1 ตารางเมตร   (หนา  5  ซม.)
                -  ปูนซีเมนต์                20   กก.
                -   ทรายหยาบ        0.045   ลูกบาศก์เมตร
                -  น้ำ                              6   ลิตร
11. งานตกแต่งผิงผนังและพื้นงานช่างปูน
    11.1  งานปูนฉาบ/1 ตารางเมตร
                -  ปูนซีเมนต์ผสม           8.42   กก.
                -  ทรายละเอียด             0.03   ลูกบาศก์เมตร
                -  ปูนขาว                      7.70   กก.
                -  น้ำ                                   3   ลิตร
    11.2 งานทำหินล้าง/1 ตารางเมตร
                -  ซีเมนต์ขาว                8.4   กก.
                -   ทรายละเอียด         0.03   ลูกบาศก์เมตร
                -   หินเกล็ด                     22  กก.
                -  สีฝุ่น                        0.05  ลิตร
                -  น้ำ                                 5   ลิตร
    11.3  งานหินขัด
                -  ซีเมนต์ขาว             6.30   กก.
                -  ทรายละเอียด       0.026   ลูกบาศก์เมตร
                -  หินเกล็ดสีต่าง ๆ        22   กก.
                -  น้ำ                              6   ลิตร
                -  สีฝุ่น                     0.50   กก.
                -  ขี้ผึ้งลงพื้น            0.03   กก.
หมายเหตุ    หินเกล็ด  1   ลูกบาศก์เมตร  หนัก  1,600  กก.

12.   ปริมาณวัสดุของงานฝาผนังและฝ้าเพดานและพื้นไม้/1 ตารางเมตร
    12.1  ฝาไม้  1/2"x6" ตีทับเกล็ด เคร่าไม้  1 1/2"x3"
            @ 0.5 ม. c/c
                -  ไม้ฝา              0.725   ลูกบาศก์ฟุต
                -  ไม้เคร่า             0.25   ลูกบาศก์ฟุต
                -  ตะปู                  0.15   กก.
   12.2   ฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป 2 ด้าน   เคร่าไม้  1 1/2"x3"
            @ 0.40x0.60 ม.
                -   วันดุแผ่นสำเร็จรูป            2   ตารางเมตร
                -  ไม้เคร่า                     0.515   ลูกบาศก์ฟุต
                -  ตะปู                             0.20   กก.
    12.3  ฝ้าเพดานไม้  1/2" ตีชนเซาะร่องตัววี เคร่า  1 1/2"x3"
            @ 0.40 ม. c/c
                -  ไม้ฝาเพดาน             0.55   ลูกบาศก์ฟุต
                -  ไม้เคร่า                    0.42   ลูกบาศก์ฟุต
                -  ตะปู                        0.20   กก.
    12.4  ไม้หนา  1" เข้าลิ้น/1 ตารางเมตร
                -  ใช้ไม้พื้น                     1.15   ลูกบาศก์ฟุต
หมายเหตุ   วัสดุทั้งหมดคิดเผื่อเสียหายแล้ว

การคิดไม้เคร่า

    การหาจำนวนไม้โดยใช้ระยะห่างของไม้เคร่าหารด้วยด้านกว้างและด้านยาวของเนื่อที่ ๆ จะติดตั้งไม้เคร่าดังนี้
        -   ถ้าหารลงตัวให้เพิ่มอีก  1 ท่อน
        -   ถ้าหารไม่ลงตัวให้เพิ่มไม้อีก   2 ท่อน
   เช่น  ด้านกว้าง   3.50  ม.  ใช้ระยะระหว่างเคร่า   0.60 ม.
    ใช้ไม้  3.5/0.6  = 5 5/6   ต้องใช้  5+2  = 7 ท่อน
    ด้านยาว  4.80 ม.   ใช้ระยะระหว่างเคร่า  0.60 ม.
    ใช้ไม้  4.8/0.6 = 8  ต้องใช้  8+1 = 9

วิธีคิดโดยใช้ตัวไม้และระยะขนาดต่าง ๆ / ตารางเมตร

ไม้เคร่า  1 1/2"x3"          0.60 : ใช้ไม้    0.513  ลูกบาศก์ฟุต
ไม้เคร่า  1 1/2"x3"          0.40 : ใช้ไม้    0.616  ลูกบาศก์ฟุต
ไม้เคร่า  2"x3"                 0.60 : ใช้ไม้    0.547  ลูกบาศก์ฟุต
ไม้เคร่า  2"x3"                 0.40 : ใช้ไม้    0.774  ลูกบาศก์ฟุต
ไม้เคร้า  2"x4"                 0.60 : ใช้ไม้    0.729  ลูกบาศก์ฟุต
ไม้เคร้า  2"x4"                 0.40 : ใช้ไม้    1.032  ลูกบาศก์ฟุต

วัสดุมุงหลังคา

หลังคาทรงจั่ว

ลำดับที่ ชนิดกระเบื้อง ระยะ
ระแนง , แป
ปริมาตรระแนง, แป
1 1/2\'x3"
ต่อตารางเมตร
2"x3"
(ลูกบาศก์ฟุต)
1 1/2"x1 1/2"
จำนวนกระเบื้อง
แผ่นต่อตารางเมตร
หมายเหตุ
1 ลอนคู่ 0.50x1.20 1.00 0.15 0.18 - 2.37
2 ลอนเล็ก 0.54x1.50 0.65 0.164 0.22 - 1.9
3 ลอนใหญ 1.02x1.20 1.00 0.15 0.18 - 1.18
4 โมเนีย 0.33x0.425 0.32-0.35 - - 0.185 10.5
5 แซ็นจูเรียน 0.33x0.425 0.32-0.35 - - 0.185 10.5

หลังคาทรงปั้นหยา

ลำดับที่ ชนิดกระเบื้อง ระยะ
ระแนง , แป
ปริมาตรระแนง, แป
1 1/2"x3"
ต่อตารางเมตร
2"x3"
(ลูกบาศก์ฟุต)
1 1/2"x1"
จำนวนกระเบื้อง
แผ่นต่อตารางเมตร
หมายเหตุ
1 ลอนคู่ 0.50x1.20 1.00 0.153 0.197 - 2.41
2 ลอนเล็ก 0.54x1.50 0.65 0.17 0.19 - 1.75
3 ลอนใหญ 1.02x1.20 1.00 0.153 0.197 - 1.20
4 โมเนีย 0.33x0.425 0.32-0.35 - - 0.19 12
5 แซ็นจูเรียน 0.33x0.425 0.32-0.35 - - 0.19 12

กระเบื้องดินเผาเคลือบสี

ลำดับที่ ดินเผาเคลือบสีทางมน ระยะระแนง   1"x1" จำนวนกระเบื้อง หมายเหตุ
ระยะระแนง ปริมาตรไม้ต่อตารางเมตร
1 ตัวผู้ 0.145x0.20 0.08 ม. 0.296   ลูกบาศก์ฟุต 180  แผ่น
2 ตัวเมีย 0.145x0.26 0.09 ม. 0.26    ลูกบาศก์ฟุต 160  แผ่น
 

 

 

 

 

0.10  ม. 0.228    ลูกบาศก์ฟุต 144   แผ่น
0.11 ม. 0.214    ลูกบาศก์ฟุต 130  แผ่น
0.12 ม. 0.205   ลูกบาศก์ฟุต 120   แผ่น
0.13 ม. 0.182   ลูกบาศก์ฟุต 110   แผ่น
0.14  ม. 0.178   ลูกบาศก์ฟุต 104   แผ่น

การคิดไม้พื้นและตง ต่อตารางเมตร

    ระยะ 0.50 ม.        ปริมาตรต่อตารางเมตร

ปริมาตรพิ้นต่อตารางเมตร

รวมปริมาตร ตง+พื้น

หมายเหตุ

1 1/2"x5"    0.428  ลูกบาศก์ฟุต

1.10   ลูกบาศก์ฟุต

1.528   ลูกบาศก์ฟุต  

ไม้พื้น 1 ตารางเมตร เพิ่มร้อยละ 10 โดยคิดเป็นไม้  1.10   ลูกบาศก์ฟุต

 

1 1/2"x6"    0.513   ลูกบาศก์ฟุต 1.10   ลูกบาศก์ฟุต 1.613   ลูกบาศก์ฟุต
1 1/2"x8"   0.684  ลูกบาศก์ฟุต

1.10   ลูกบาศก์ฟุต

1.784   ลูกบาศก์ฟุต
2"x6"    0.684 ลูกบาศก์ฟุต  1.10   ลูกบาศก์ฟุต 1.784   ลูกบาศก์ฟุต
2"x8" 0.875   ลูกบาศก์ฟุต

1.10   ลูกบาศก์ฟุต

1.975   ลูกบาศก์ฟุต
2"x10" 1.064    ลูกบาศก์ฟุต 1.10   ลูกบาศก์ฟุต 2.164   ลูกบาศก์ฟุต

2"x12"

  1.231   ลูกบาศก์ฟุต

1.10   ลูกบาศก์ฟุต

2.331   ลูกบาศก์ฟุต
2 1/2"x10"   1.303   ลูกบาศก์ฟุต 1.10   ลูกบาศก์ฟุต 2.403   ลูกบาศก์ฟุต
2 1/2"x12"   1.520   ลูกบาศก์ฟุต 1.10   ลูกบาศก์ฟุต 2.620   ลูกบาศก์ฟุต
 3"x12"   1.824   ลูกบาศก์ฟุต 

1.10   ลูกบาศก์ฟุต

2.924   ลูกบาศก์ฟุต
3 1/2"x12" 2.107   ลูกบาศก์ฟุต 1.10   ลูกบาศก์ฟุต 3.207   ลูกบาศก์ฟุต

การคิดไม้ฝาและไม้เคร่า ต่อตารางเมตร

 ขนาดไม้เคร่า ปริมาตรไม้เคร่า ฝา 1/2"x6" ปริมาตรไม้ฝา รวมไม้ฝา + เคร่า  ต่อตารางเมตร          หมายเหตุ
   1 1/2"x3" 0.231   ลูกบาศก์ฟุต 0.684   ลูกบาศก์ฟุต 0.915   ลูกบาศก์ฟุต  
    1 1/2"x4" 0.308   ลูกบาศก์ฟุต 0.684   ลูกบาศก์ฟุต 0.992   ลูกบาศก์ฟุต  
   2"x3" 0.308   ลูกบาศก์ฟุต 0.684   ลูกบาศก์ฟุต 0.992   ลูกบาศก์ฟุต  
   2"x4" 0.410   ลูกบาศก์ฟุต 0.684   ลูกบาศก์ฟุต 1.094   ลูกบาศก์ฟุต  

  

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)