การประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS ชนิดนำหน ในการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ อ่าน 3,904

บทความทางวิชาการ นำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)