ความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS ร่วมกับแบบจำลองความสูงยีออย อ่าน 4,113

บทความทางวิชาการ นำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

COMPUTING GPS-DERIVED ORTHOMETRIC HEIGHTS WITH THE GEOID HEIGHT MODELS

 

 

ความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS ร่วมกับแบบจำลองความสูงยีออย

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)