การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อ่าน 4,264

บทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเชิงวิศวกรรม

นำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)