ค่าออกแบบเขาแบ่งกันอย่างไร (ระหว่างสถาปนิกและวิศวกร) อ่าน 56,368

ค่าออกแบบเขาแบ่งกันอย่างไร (ระหว่างสถาปนิกและวิศวกร)

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบไว้ดังต่อไปนี้(เป็นร้อยละ)
1.   เมื่อรับเงินมาสามารถหักค่าใช้จ่ายบางประเภทออกก่อนคือ
         ค่าประสานงาน ( หักไม่เกิน 10 % )
         ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ( ไม่เกิน 15 % )
2.   เหลือเงินจากข้างต้นเมื่อไรจะแบ่งกัน โดยแยกประเภทของโครงการเป็น 4 ประเภทคือ
         ประเภทที่ 1 :  บ้าน
         ประเภทที่ 2 :  อาคารชุด สำนักงานสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน
         ประเภทที่ 3 :  โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ สนามกีฬาในร่ม
         ประเภทที่ 4 :  โรงงาน โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

โดยจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละดังต่อไปนี้

     ประเภทของงาน/คน 1 2 3 4
     สถาปนิก 65% 60% 55% 50%
     วิศวกรโครงสร้าง 20% 20% 22% 26%
     วิศวกรสุขาภิบาล 5% 5% 6% 6%
     วิศวกรไฟฟ้า 10% 10% 11% 11%
     วิศวกรเครื่องกล - 5% 6% 6%

รายละเอียดเพิ่ม สอบถามได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ...ทันที

คัดลอกมาจาก หนังสือร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง
เรียบเรียงโดย นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

 


 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)