การออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ (ตอนที่ 2 รายการคำนวณ ต่อ Design Slab) อ่าน 4,796

 

(ปรับใหม่ที่ลิงค์นี้)

ตัวอย่างเอกสารการออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ
 

 

 
Distribution Steel
    จาก AASHTO
      -   เหล็กเสริมหลัก ซึ่งขนานกับทิศทางการจราจร
    Percentage

 = 

100/ S1/2

        100/ 25.421/2
        20.00%
      ASd  0.20 (47)
        = 9.4 Cm2
    use  &  12  mm   @ 0.14
          .
  (b) Design Curb

          DL                           =  0.50 x 0.67 x 2400
                                =  804 kg/m
L.L (ทางเท้า)             =  150 kg/m
LL (Railing & Post)    =  270 kg/m
รวมน้ำหนัก              =  1224 kg/m
LLM on Curb            =  0.1 P
                                =  0.1 x 16000 x 25.42
                                =  40672 ft.lb
หรือ                          =  5636 kg-m
    คิด Impact 30%
                                           =  5636 x 1.30
                                 =  7327 kg-m
MDL + P + Railing    =  1 x 1224 x 82
                                                       8
                                 =  9792   Kg-m
          Total M                     =  9792 + 7327      
                                 =  17,119 kg-m  
MR                           =   Rbd2
                                
=   12.8 x 0.50 x (62)2

                         =   49203 > 17,119                      OK             
          As                             =                17119         
                                       1400 x 0.857 x 0.62
                                 =    23     Cm2
          use 4 –  & 25 mm
           
  C) Railing and Post (Spacing 1.80 m)
    Railing No1
.
 
  DL   =  0.10 x 0.20 x 2400       =   48 kg/m
  Mx 
 
 =    1  (48 + 75) x (1.8)2    ;   (75 kg/m = 50 lb/ft)
    10
 =  39.9 kg/m
  My   =  1  x 75 x (1.8)2
    10 
  =  24.3 kg/m
     
  Mx   =  39.9 kg/m
  My  =  24.3 kg/m
  Moxe  =  12.8 x 0.20 x 62
   =  92.2 kg-m                             Control
  Moxs  =  2.262 x 1400 x 0.06
   =  190 kg-m
  Moye  =  12.80 x 0.15 x 162
   =  491.50 kg-m
  Moys  =  2.262 x 1400 x 0.16
   =  506.70 kg-m                           Control
                    Mx + My     =   39.9 + 24.30
                   Mox   Moy       92.2    491.50
   =  0.48 < 1
.
    Railing No2 และ No3
      DL    =  0.15 x 0.25 x 2400
  =  90 kg/m
      Mx 
 
  1 x 90 x 182
      10
  =  29.2 Kg/m
      My    =  5000 x 1.8 x 0.8
        2.2      4
          =  818 kg-m
     
(Mox)c     =  12.8 x 0.25 x 112
               
=  387 kg-m
(Mox)s      =  3.393 x 1400 x 0.11
                =  523 kg-m
(Moy)c     =  12.8 x 0.15 x 212
               
=  846 Kg-m
(Moy)s      =  3.393 x 1400 x 0.26
                =  1235 Kg-m
Mx  + My  29.2818
Mox   Moy     387     846
                = 1.04 ~ 1
.
 

.
Post

M            =  75 x 1.80 x 0.80 + 5000 x 0.6 + 5000 x 0.3
                                                  2.2               2.2
               =   2,153          kg-m
P             =  (75 x 1.8) + (48 + 90 + 90) x 1.80
               =  545 Kg
Po           =  0.225 fc' Ag + Asfs
                =  0.225 (175) (30 x 25) + 11.4 x 1400
                =  45,491 kg
(Mo)c       =  12.8 x 0.25 x 26
2
                =  2,163        kg-m
(Mo)s       =  5.7 x 1400 x 0.26
                =  2074.8      kg-m
    =    545  2153
Po   Mo       45491      2163
                = 1.007 ~ 1.00
.

  .
D) Design Slab
ยื่น (ส่วนของทางเท้า)

                   DL                                                            =   0.50 x 0.67 x 2400 + 0.25 x 0.50 x 2400
                                                                                    =   1,104     kg/m
                   LL  (pedestrain)                                         =   300        kg/m
                   Railing x post                                            =    270       kg/m
                   รวมแรง                                                    =    1,674     kg/m
                    MDL + LL (pedestrain)+(Raiting+post      =    1 x 1,674 x 0.752
                                                                                          3
                                                                                    =    314      kg-m
                     สมุติพื้นหนา    0.15
                   
j MR                                                          =   RbdC
                                                                                     =    (12.8) (1) (152)
                                                                                     =    2,880      kg-m   >   3/4    kg-m
                    As                                                             =                314              
                                                                                          (1400 x 0.852 x 0.15)
                                                                                     =   1.76          Cm
2/m

        ตรวจสอบแรงเฉือน                   


.

 

                 
Design Sub – Structure
      Pier
              a)  Cap Beam (คานหัวเสา)
                   Assume Cap beam 0.50 x 0.70
                   DL           =  0.50 x 0.70 x 2400
                                   =  840 Kg/m
Check ช่วง 8.00 m

  .
DL.SLAB                          =  7.00 x 8.00 x 1080
                                         =  60480 kg
DL Rail + Post, Curb         =  1212 x 8.00 x 2
                                         =  19344 kg
Lane loading                     =  955 x 2 x800 + 26000 x 2
                                                                            2.2
                                         =  38916 kg
..

 


.

RB                                    =  (3.73 x 40000 + 32000) x 2
                                                   8.00
                                         =  101,300# = 46,045 kg
เป็นน้ำหนักลง Cap beam
Total Load                        =  Rail + Curb + Post + HS

                               =  125,869 kg

.


.

      DL of cap beam                 =  840 x 8  
                                          =  6,920 kg
Total load on cap beam     =  132,789 Kg
   
    การถ่าย load ลง cap beam           =  132,789
                                                             8
                                                     =  16,573 kg/m
          Span of cap beam              =  1.75 m

                           M              =  1 x 16573 x 1.752
                                                       
10
                                                      =  5,075 Kg-m
                                    MR            =  Rbd2
                                                     
=  12.8 x 0.5 x 652
                                                     
=  27,040 > 5,075                OK
                                    As              =                 5,075         
                                                          1,400 x 0.857 x 0.65
                                                      = 5.6 Cm2
                               
use 2 -
& 25 mm

 

 


-- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือตัวอย่างการออกแบบสะพานได้ทั้งหมดแบบ PDF ที่นี่ (pdf)
-- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือตัวอย่างการออกแบบสะพานได้ทั้งหมดแบบ ZIP ที่นี่ (zip)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)