VDO-Flash การสอนใช้งานโปรแกรม Multiframe 4D สำหรับออกแบบโครงหลังคาเหล็กโรงงาน อ่าน 8,243

VDO-Flash การสอน สำหรับออกแบบโครงหลังคาเหล็กโรงงานใช้งานโปรแกรม Multiframe 4D

ในส่วนการออกแบบโครงหลังคาเหล็ก / ใช้เพื่อประกอบการอบรมสัมมนาในหนังสืออบรม

* ใช้เพื่อการเรียนการเรียนการสอนที่ TumCivil.com Training Center โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 1 (ต่อ)

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 2 (ต่อ)

ใช้ประกอบกับการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกมากขึ้น

เรื่อง การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) ทุกรุ่น โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ตัวอย่างนี้ เราได้ส่งไปพร้อมกับ VDO ที่ถ่ายให้กับสมาชิกที่มาอบรมเรียบร้อยแล้วครับ

สนับสนุน โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)