เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม STAAD.Pro (BASIC, ADVANCED, EARTHQUAKE TRAINING และ APPLICATION EXAMPLES) อ่าน 29,600

เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม STAAD.Pro (Updated)

BASIC, ADVANCED, EARTHQUAKE TRAINING และ APPLICATION EXAMPLES

เอกสาริชา Computer Application for Civil Engineering ของ ม.สุรนารี อ้างอิงจากที่นี่

 
INSTRUCTORS: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล   จิรวัชรเดช
  อ.ดร. พรพจน์ ตันเส็ง
 COURSE OUTLINE
  Lecture
  Topic
 
 
PART 1
  STAAD.Pro โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช  
 
PART 2
  Geotech. Eng. Software โดย อ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง  
 BASIC TRAINING :
UPDATED : 31 JAN 2009
 
  Chapter
  Topic
 
 
T00
  Cover & Table of Contents  
 
T01
  Introduction   
 
 
 
 
T02
  Model Generation #1, #2
 
 
 
T03
  Useful Functions to Complete the Geometry  
 
T04
  Property, Support, Spec and Constant  
 
T05
  Loading  
 
T06
  Analysis & Post Processing #1, #2  
 
T07
  Steel Design  
 
T08
  Concrete Design  
 ADVANCED TRAINING :
UPDATED : 24 MAR 2009
 
  Example
  Topic
 
 
T01
  Physical Member & Z-Up System   
 
 
 
 
T02
  Curved Beam
 
 
 
T03
  Cable Member
 
 
 
T04
  Load Envelope  
 
T05
  Slab Analysis  
 
T06
  Slab Design  
 
T07
  Flat Slab  
 
T08
  Slab/Wall Connection  
 
T09
  Floor Diaphragm  
 
T10
  Modeling Building with Shear Wall  
 
T11
  Shear Wall Design  
 
T12
  Shear Wall with Opening  
 
T13
  Footing Design  
 
T14
  Circular RC Roof  
 
T15
  Elevated RC Tank  
 EARTHQUAKE TRAINING :
UPDATED : 30 NOV 2009
 
  Example
  Topic
 
 
T01
  UBC 1985 Seismic Load   
 
 
 
 
T02
  Seismic Effects on Building
 
 
 
T03
  2D Seismic Analysis & Design  
 
T04
  3D Seismic Analysis & Design  
 
T05
  Modal Analysis : Simple 6-Story Structure  
 
T06
  Modal Analysis : Building with Shearwall  
 
T07
  Response Spectrum Analysis  
 
T08
  Time History Analysis  
 
T09
  Pushover Analysis  
 APPLICATION EXAMPLES :
  Example
  Topic
 
    Plane frame with steel design   
 
 
 
    Area load generation on floor structure
 
 
    Soil springs for portal frame
 
 
    Inactive members in a braced frame  
    Support settlement on a portal frame  
    Prestress and poststress loading  
    Modelling offset connections in a frame  
    Concrete design for a space frame  
 
 
คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)