VDO - Flash ไฟล์การสอนภาพยนตร์การทดสอบกลศาสตร์ของดิน (ลาดกระบัง) (Soil Mechanics Laboratory Movies) อ่าน 8,890

ไฟล์การสอนภาพยนตร์การทดสอบกลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics Laboratory Movies) (Flash) จัดทำโดย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ ดูที่นี่

จัดทำใหม่ให้ดูง่ายขึ้น เป็น Falsh โดย TumCivil.com

เพื่อร่วมกันพัฒนาและเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา วิศวกร ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมโยธา


หมายเหตุ!  * ท่านใดต้องการดูวิดีโอเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการการทดสอบกลศาสตร์ของดิน ได้ที่นี่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

หมายเหตุ!  * ท่านใดต้องการดูเพิ่มเป็นเรื่องๆ สามารถค้นหาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ (Keywaord = ดิน)
คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)