กฎหมายควบคุมอาคาร อ่าน 14,354

กฎหมายควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๔๕ ฉบับ คือ

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยความรู้หรือคุณวุฒิของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะแต่งตั้งเป็นนายตรวจหรือนายช่างได้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ว่าด้วยการยึด เก็บรักษา หรือขายซึ่งวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม การศึกษา การสาธารณสุขฯ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของวัสดุที่ใช้ และพื้นดินที่รองรับอาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การตรวจแบบแปลน และการยกเว้นค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยแบบคำขอใบอนุญาต ใบรับรอง แบบคำสั่ง และแบบหนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยอาคารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยอำนาจอนุญาตให้อาคารได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ในกรณีมีเหตุผลพิเศษ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดภูเก็ต

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนครปฐม

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด เพิ่มเติมข้อ ๒๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสงขลา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดภูเก็ต

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แก้ไขอาคารที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสุราษฎ์ธานี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยการกำหนดให้ “ อาคาร ” หมายรวมถึงป้าย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนนทบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนนทบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของอาคารประเภทอาคารอยู่ อาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น ในเขตสุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติมจากกฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดเพชรบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดจันทบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดชลบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการควบคุมอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนครนายก

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสตูล

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๖

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยแบบและวิธีการ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดชลบุรี

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยเรื่องขนาดของรถยนต์และที่จอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกลเพิ่มเติมจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยเรื่องอาคารจอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกล มิต้องถูกบังคับ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้ไขข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่าด้วยการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร การบำบัดน้ำเสีย ในอาคารแต่ละประเภท

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร แก้ไขวรรคสี่ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ. ศ. ๒๕๒๘) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ยังมีผลใช้บังคับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี ๗ ฉบับ คือ

เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๐๒

เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๐๕

เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๕๐๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๑

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๓๖ ฉบับคือ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภท พ.ศ. ๒๕๒๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท พ.ศ. ๒๕๒๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง และแขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ และแขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎ์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนศรีนครินทร์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ และแขวงสวนหลวง แขวงหนองบอน แขวงบางจาก แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนพระราม ๙ ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตดุสิต และแขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรามคำแหงทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงหัวหมาก แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ และแขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนสุขาภิบาล ๑ ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงคันนายาว แขวงจรเข้บัว แขวงคลองกุ่ม แขวงคลองจั่น และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนแจ้งวัฒนะทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงตลาดบางเขน แขวงคลองถนน และแขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนสุขาภิบาล ๒ ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงคลองจั่น แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ และแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องที่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. ๙ ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรามอินทราและถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม และแขวงบางชัน แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนสะพานกรุงธน-ตลิ่งชันทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และริมถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรีทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนพระรามที่ ๒ ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง และแขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนบรมราชชนนีทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนฉลองกรุงเทพทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง และแขวงลำผักชี เขตหนองจอก และริมถนนเชื่อมสัมพันธ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงลำผักชี แขวงโคกแฝด แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนสุวินทวงศ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนร่มเกล้าทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี และริมถนนร่มเกล้าฟากตะวันตก ในท้องที่แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนสุขุมวิท ๗๗ (ซอยอ่อนนุช) ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตประเวศ และแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรี ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีและแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนกรุงธนบุรีทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงคลองต้นไทร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ และแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงวัดหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙

ประกาศกรุงเทพมหานคร มี ๙ ฉบับคือ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใช้อาคาร ประเภทควบคุมการใช้เป็นส่วน ๆ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบแปลน แผนผัง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของห้องแถว ตึกแถว ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฐานราก ก่อนได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสมบรูณ์ตามโครงการ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ก่อสร้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบ หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แบบใบรับแจ้ง และแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และการแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)