VDO - Flash ตัวอย่างการ Model อาคาร 4 ชั้น ด้วยโปรแกรม AutoCAD อ่าน 10,408

VDO ไฟล์การสอน ตัวอย่างการ Model อาคาร 4 ชั้น ด้วยโปรแกรม AutoCAD (Falsh) จัดทำโดย อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

และแปลงไฟล์ ดัดแปลงเป็น Flash แยกตามบทลงเว็บโดย TumCivil.com เพื่อให้ดูได้สะดวก รวดเร็ว

เพื่อร่วมกันพัฒนาและเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)