กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๐๘(ฉบับ4) อ่าน 3,163

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ และ มาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ รูปถ่ายติดบัตรประจำตัว ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด ๓ x ๕ เซนติเมตร หน้าตรง และแต่งเครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบที่ตนสังกัด หรือแต่งกายสากล ไม่สวมหมวก

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๘๖ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๙๕ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับนี้คือเนื่องจากผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ จะต้องมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนด และต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ จึงออกกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ขั้นไว้

 

 

 

 

 

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ด้านหน้า

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

สาขาวิศวกรรม…………………………

วันออกบัตร……………………………

วันบัตรหมดอายุ……………………….

 

ด้านหลัง

เลขที่……………………………

ชื่อ……………………………………

รูปถ่าย ตำแหน่ง………………………………

สังกัด…………………………………

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

………………. ลายมือชื่อ…………………………….

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)