ตารางแสดงพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของท่อร้อยสาย อ่าน 17,125

ตารางแสดงพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของท่อร้อยสาย

                          ตารางแสดงพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ผลิตตาม มอก. 770-2531

ขนาดท่อ(มม.) , นิ้ว
พื้นที่ภาคตัดขวางภายใน (ตร.มม.)
ชนิดของท่อ
ท่อโลหะบาง (EMT)
ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)
ท่อโลหะหนา (RSC)
          15       (1/2)
195
230
201
          20       (3/4)
343
390
355
          25       (1)
555
637
572
          32       (1 1/4)
967
1,091
986
          40       (1 1/2)
1,313
1,467
1,338
          50       (2)
2,164
2,382
2,196
          65       (2 1/2)
3,776
3,367
3,137
          80       (3)
5,706
5,175
4,837
          90       (3 1/2)
7,447
6,907
6,458
          100     (4)
9,520
8,871
8,309
          125     (5)
-
-
13,041
          150     (6)
-
-
18,786

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)