เอกสารประกอบการสอน วิชา พื้นฐานงานปูน (Basic Masonry Working) (ครูอมรัตน์ กองยอด) อ่าน 701

เอกสารประกอบการสอน วิชา พื้นฐานงานปูน (Basic Masonry Working)

(ครูอมรัตน์ กองยอด) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เอกสารประกอบการสอน วิชา พื้นฐานงานปูน (Basic Masonry Working)

เอกสารประกอบการสอน วิชา พื้นฐานงานปูน (Basic Masonry Working) นี้ ด้วยนางสาวอมรัตน์ กองยอด ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภท เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานงานปูน รหัส 20106-10003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕62 เพื่อใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ซึ่งบัดนี้ผลงานดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ มอบเอกสารประกอบการสอนรูปแบบไฟล์เอกสารประกอบการสอน OR-CODE รายวิชาดังกล่าว ให้กับ Web site TumCivil.com ของท่าน เพื่อมอบให้กับท่าน สำหรับเผยแพร่และอนุญาตให้ครูผู้สอน ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

////////////////////////////////////////////
.
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่นี่
https://www.gooshared.com/d/ODM3MC00 
.
////////////////////////////////////////////

.......................................................

ที่มา   - คุณครูอมรัตน์ กองยอด https://www.facebook.com/AK4166639
         - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ https://www.kpsptc.ac.th/


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)