เอกสาร คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ (สำหรับ AEC) อ่าน 4,508

เอกสาร คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ (สำหรับ AEC)

จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้ (แจกเพื่อการศึกษา)


 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการจากการดำเนินการที่ผ่านมา แม้ว่าสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรพัฒนาชุดการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ

ทั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ. จึงทำความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทำหนังสือเรื่อง “คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ” เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปกับหนังสือชุดนี้
 ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)