การออกแบบและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานราก (การประยุกต์ใช้งาน) โดย ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รุ่นที่ 1 [ 23-24 พ.ค.52 ]