การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรแผนงาน โดยใช้ Primavera Project Planner รุ่นที่ 1 [ 21-22 เม.ย.50 ]