การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 3 ชั้น ด้วย โปรแกรม ETABS รุ่นที่ 1 (จ.เชียงใหม่) (17 - 18 ธ.ค.65)