การออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (26 - 27 มี.ค.65)