อบรมการใช้งานโปรแกรม A.Frame รุ่นที่ 1 กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (30 - 31 ม.ค.64)