เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 1 (9 พ.ย.62)