เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) (17 - 18 ส.ค.62)