รูปอบรม แนะนำ โปรแกรมของ TumCivil ให้พนักงาน บมจ. กฟผ.