การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 1 (22 - 23 มิ.ย.62)