การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 1 (15 - 16 ก.ย.61)