อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.20) รุ่นที่ 4 (1 ก.ย.61)