เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 2 (16 - 17 ธ.ค.60) จ.เชียงใหม่