การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (ส่วนที่ 1 ส่วนอบรมในห้อง) รุ่นที่ 5 (2 - 3 ธ.ค.60)