อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (1.90) รุ่นที่ 3 (8 ก.ค.60)