การออกแบบสะพาน และการประยุกต์ใช้โปรแกรม MIDAS Civil ในการออกแบบสะพาน รุ่นที่ 1 (26 - 27 ก.ย. 58)