เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE) (17 - 18 ส.ค.56)