จาก http://www.tumcivil.com/tips/gen.php?id=53

 

CALCULATION SHEET FOR GUYED STEEL MAST HEIGHT 46.00 M.

CALCULATION SHEET FOR GUYED STEEL MAST HEIGHT 46.00 M.                
PROJECT : GUY TOWER 46.0 M. (TYPICAL)                
I GENERAL                
PREFACE AND GENERAL VIEW                
THE STRUCTURAL OF GUYED STEEL MAST IS TRIANGLE              
CROSS SECTION MAST PIPE  60.5-4 mm.            
BRACING MEMBER OF MAST Round bars 19 MM          
DESIGN REFERENCE                
MAST,GUY,WIND FORCE E.I.A. STANDARD RS-222-C,D,E          
DESIGN MAST MEMBER,GUY,PLATE AISC.STANDARD            
ANCHOR FOUNDATION ACI.STANDARD 318            
FOUNDATION PARAMETER E.I.A. STANDARD RS-222-C,D,E          
                 
II DESIGN CRITERIA                
WIND LOAD VELOCITY 130 KM./HR.            
CONVERT VELOCITY TO 36.11 M./S.            
  GUY-1 GUY-2 GUY-3 GUY-4 GUY-5      
MAIN POST OF MAST 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5      
DIAGONAL MEMBER OF MAST 19 19 19 19 19      
WIDTH OF TOWER 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 M.    
GROSS AREA(Ag) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 M2/M    
PROJECT AREA OF FEEDER LINE AND LIGHTENING 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 M2/M    
MAIN PIPE + DIAGONAL AREA PER 1 METER 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121      
PROJECT AREA OF ROUND STRC.COMPONENTS 1 FACE(Ar) 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 M2/M    
PROJECT AREA OF FLAT STRC.COMPONENTS 1 FACE(Af) 0.050 0.051 0.050 0.050 0.050 M2/M    
SOLIDITY RATIO(e) (Ar+Af)/Ag (Ar+Af)/Ag (Ar+Af)/Ag (Ar+Af)/Ag (Ar+Af)/Ag      
  0.344 0.344 0.344 0.344 0.344      
FOR ROUND STRUCTURAL COMPONENTS Rr=0.51e2+0.57                  
REDUCTION FACTOR(Rr) 0.630 0.631 0.630 0.630 0.630      
WIND DIRECTION FACTOR FOR ROUND COMPONENTS(Dr) 1 1 1 1 1      
WIND DIRECTION FACTOR FOR FLAT STC. COMPONENTS(Df) 1 1 1 1 1      
STRUCTURAL CO-EFFICIENT                
STRUCTURAL FORCE CO-EFFICIENT(Cf)                
 Cf = 4.0e2 -5.9e+4.0 (square cross section)                
 Cf = 3.4e2 -4.7e+3.4 (Round cross section)  = 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185      
EFFECTIVE PROJECTIVE AREA IN 1 FACE ( Ae) =(DfxAf+DrxArxRr))= 0.246 0.247 0.246 0.246 0.246      
                 
III WIND FORCE                
  GUY-1 GUY-2 GUY-3 GUY-4 GUY-5      
WIND VELOCITY 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 M/S    
HEIGHT OF MAST 46 61 61 61 61 M.    
HEIGHT TO MID POINT OF SECTION(Z) 5 16 28 38.5 44.5 M.    
EXPOSURE CO-EFFICIENT(Kz) = (Z/10)2/7, 1.0<Kz,2.58  = 1.000 1.144 1.342 1.470 1.532      
THE VELOCITY PRESSURE(Qz) = 0.613KzV2  = 799.360 914.244 1072.758 1174.943 1224.582 Pa    
GUST RESPONSE FACTOR(Gh) = 0.65+0.60/(H/10)1/7  = 1.132 1.113 1.113 1.113 1.113      
WIND FORCE = Qz X Gh X Cf X Ae  = 49.674 55.928 65.541 71.784 74.817 KG./M.    
                 
Design wind load (Pw) = wind force/project area** 201.66 226.68 266.08 291.43 303.74 KG./SQ.M. > 127 kg./sq.m. ok
**For recheck total load on mast                
                 
IV WIND FORCE ON GUY WIRE                
  GUY-1 GUY-2 GUY-3 GUY-4        
CONSIDER HORIZONTAL DIST FROM TOWER BASE TO ANCHR 15.00 15.00 15.00 15.00 M.      
HEIGHT TOWER BASE TO TENSION POINT 10 22 34 43 M.      
DIAMETER OF GUY STRAND 0.016 0.016 0.016 0.016 M.      
ANGLE OF GUY 33.707 55.741 66.228 70.805 DEGREE      
SIN D 0.555 0.827 0.915 0.944        
COS D 0.832 0.563 0.403 0.329        
LENGTH OF GUY(Lc) 18.028 26.627 37.162 45.541 M.      
GUY DRAG FORCE CO-EFFICIENT (Cd) =1.2SIN3 D 0.205 0.678 0.920 1.011        
GUY LIFT FORCE CO-EFFICIENT (Cl) = 1.2 SIN3 D COS D = 0.307 0.461 0.405 0.352        
TOTAL DRAG FORCE ON GUY Fd =QzGhCd D Lc = 5.459 29.951 66.584 98.217 KG.      
TOTAL LIFT FORCE ON GUY Fl = QzGhCl d Lc = 8.183 20.399 29.328 34.192 KG.      
                 
V WIND LOAD ON ANTENNA FX FY            
SPAN AND DISTANCE FROM TOP AXIAL FORCE WT.+MOUNTING            
9- SECTOR ANTENNA              DISTANCE FROM TOP 8.0 M. 300 270 KG.          
1- GRID ANT. 1.8 M.                DISTANCE FROM TOP 15.0 M. 150 95 KG.          
                 
VI MATERIALS                
STEEL TOWER USE JIS.STANDARD G3444 FY=2400 KSC.          
STEEL BRACING USE GIS.3101STD.TIS.20-2527 FY=2400 KSC.          
                 
VII ELEVATION OF MAST                
HEIGHT M. 0 10 22 34 43    
GUY SPAN M.              
MAIN POST     PIPE 60.5 MM. PIPE 60.5 MM. PIPE 60.5 MM. PIPE 60.5 MM.    
DIAGONAL MEMBER     RB19 RB19 RB19 RB19    
HORIZONTAL MEMBER     RB19 RB19 RB19 RB19    
GUY DIAMETER & PROPERTIES INCHS   5/16 EHS. 2-5/16 EHS. 5/16 EHS. 2-5/16 EHS.    
                 
VIII STRESS ANALYSIS  RESULT FROM MFEAP II,P1 VERSION 3.3 DEVLP.BY MICRO-ACE CLUB,DIVISION OF STRUCTURAL ENGINEERING,ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
    GUY-1 GUY-2 GUY-3 GUY-4 GUY-5    
1 WIND FORCE                
ON MAST KG./M. 49.674 55.928 65.541 71.784 74.817 KG./M.  
ON GUY KG. 5.459 29.951 66.584 98.217 KG. KG.  
2 MOMENT OF INNERTIA CM4 13384 13384 13384 13384 13384 CM4  
3 SECTION MODULUS CM3 382 382 382 382 382 CM3  
4 MAX.BENDING MOMENT KG.-CM. 92016 309760 67083 78757 8 KG.-CM.  
5 REACTION FORCE KG. 8560 -7450 -5315 -3560 -270 KG.  
6 MAX.SHEAR FORCE KG. 342 517 598 437 525 KG.  
                 
IX DESIGN ON GUY WIRE                
1 DIAMETER/TYPE OF GUY   5/16 EHS. 2-5/16 EHS. 5/16 EHS. 2-5/16 EHS.      
2 SECTIONAL AREA CM 2 0.44 0.88 0.44 0.88      
3 UNIT WEIGHT KG. 0.6785 1.357 0.6785 1.357      
4 LENGTH M. 18.028 26.627 37.162 45.541      
5 YOUNG'S MODULUS TSC. 1680 1680 1680 1680      
6 HEIGHT M. 10 22 34 43      
7 DISTANCE M. 15.00 15.00 15.00 15.00      
8 ANGLE OF GUY DEGREE 33.707 55.741 66.228 70.805      
9 SIN D   0.555 0.827 0.915 0.944      
10 COS D   0.832 0.563 0.403 0.329      
11 TENSION  FORCE(ANALYSIS RESULT) KG. 606 2040 1546 3230      
12 INITIAL TENSION KG. 100 100 100 100      
13 TEMPERATURE EFFECT(30 Difference Temp.) KG. 30.00 51.70 72.15 88.42      
14 TENSION FORCE  IN GUY KG. 736 2192 1718 3418      
15 TENSION STRESS IN GUY KSC.                 1,673                  2,491                3,905                    3,885      
16 BREAKING STRENGTH KG. 4587 9174 4587 9174      
17 FACTOR OF SAFETY(F.S. > 2.00----->SAFETY)   6.23 4.19 2.67 2.68      
18 VERTICAL FORCE FROM GUY TO MAST KG. 336.15 1685.50 1414.46 3049.77      
19 SWAY OF MAST(WIND VELOCITY 130 KM/HR.)** CM. 7.5 21.5 34 38      
20 HEGHT OF CONSIDER POINT CM. 2200.00 3400.00 4300.00 4600.00      
WIND DIRECTION **(Consider 130 KM/HR) DEGREE 0.20 0.36 0.45 0.47    <0.70 degree OK.
 

Want to post comment, please use this http://www.tumcivil.com/tips/gen.php?id=53