Easy And Cover Estimating

การเลือกการรวมตาม Location

rule

ตัวอย่างการใช้งานแบบสด : | Beam  | Column | Footing | PierColumn | Slab | Stair | Wall |


การเลือกการรวมตาม Location

หน้าต่างนี้จะได้จากการรวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากตาราง StructureData การรวมสามารถรวมได้ดังนี้

  1. คลิก Selected Location ขึ้นหน้าต่างดังรูป
  2. คลิกออฟชั่นให้เลือกคือ Total Location จะเป็นการรวมทุก Location , Location คือคลิกเลือก Location , Required Quantity เป็นการรวมตามปริมาณที่เราต้องการจะรวม การกรอกสามารถกรอกปริมาณได้ช่องสุดท้ายของตาราง StructureData
  3. คลิก Total StructureData

 


rule

Back to Top

copyright 2002 by CiviSoft