Easy And Cover Estimating

เครื่องมือของตาราง StructureData

rule

ตัวอย่างการใช้งานแบบสด : | Beam  | Column | Footing | PierColumn | Slab | Stair | Wall |


เครื่องมือของตาราง StructureData

  • All View StructureData เป็นการแสดงทุกช่องของตาราง StructureData
  • StructureData Amount เป็นการแสดงเฉพาะช่องมูลราคา
  • StructureData Quantity เป็นการแสดงเฉพาะช่องปริมาณตาม Location
  • Edit StructureData Type เพื่อแก้ไขฐานข้อมูลงานโครงสร้างให้เลือกรายการที่เราต้องการแก้ไข
  • Move First เลื่อนไป Record แรก
  • Move Last เลื่อนไป Record สุดท้าย
  • Delete Record ลบข้อมูลในตาราง ProjectData
  • Refresh Record โหลดข้อมูลใหม่


rule

Back to Top

copyright 2002 by CiviSoft